object2011532874
Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO.

 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego z siedzibą ul. Barona 30, 43-100 Tychy, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 609-768-818

 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

·         przeprowadzenie rekrutacji i organizacja procesu dydaktycznego w 
w ramach działalności Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego,

·         pobieranie opłat za kursy, ewentualne dochodzenie wierzytelności,

·         przekazywanie informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego (przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miał miejsce wyłącznie w razie udzielenia przez Pana/Panią zgody),

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:

·  zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie przesyłane będą na adres e-mail informacje o ofercie (usługach) świadczonych przez Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego. 

·  wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

·   realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit . f RODO) Interesem tym jest ewentualne dochodzenie wierzytelności, stosowanie marketingu bezpośredniego.

 

5.      Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

  

6.      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

7.      Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj.

·  dane związane z zawartą umową o  odpłatności za usługi edukacyjne przechowywane będą przez cały czas trwania umowy,

·  po wygaśnięciu  umowy  dane osobowe będą przechowywane  przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta,

·   w przypadku, gdy wierzytelność Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

·  dla przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody,

  Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

 

8.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

·         żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

·         sprostowania danych osobowych,

·         żądania usunięcia danych,

·         żądania ograniczenia przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 

 

·         cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.

9.      Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jej zawarcia.    

10.  Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  możliwe jest profilowanie, ale tylko wówczas gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na  przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego.